U daljem tekstu osnovni pojmovi koje se koriste u PRAVILNIKU jesu:

 • ORGANIZATOR: Mulitisport akademija Mayer i  Business Support Center  
 • TRKA: Montenegro Business Run
 • KAPITEN: Zaposleni u kompaniji koji je zadužen za prijavu tima i komunikaciju sa ORGANIZATOROM

OSNOVNE INFORMACIJE

Datum održavanja trke: 23.april 2020 .godine

Lokacija održavanja trke: Vinski podrum Šipčanik, A.D. “Plantaže”

Dužina staze: 5.000m;

Rekord staze: M 17.47 (Petar Dinčić, Plantaže), Ž 21.06 (Dijana Stanišić DMS LINE)

Podloga: asfalt/zemlja – kombinovano;

Način mjerenja: Elektonsko

Kotizacija po zaposlenom: 21eur do 16.3.2020, 25eur do 8.4.2020., 30eur do 16.4.2020.

Više informacija na sajtu: http://www.montenegrobusinessrun.com 

 

 1. A) PRAVILA I PROPOZICIJE

#1 PRAVO UČEŠĆA NA SERIJI TRKA IMAJU

Sva pravna lica koja posluju na teritoriji Crne Gore (domaće i strane kompanije sa fanšizama na teritoriji CG)

  1. Kompanije iz privatnog sektora
  2. Preduzetnici
  3. Javna i komunalna preduzeća
  4. Fakulteti, škole, instituti i sve obrazovne ustanove
  5. Udruženja građana
  6. Sportski klubovi

Pravo nastupa imaju pojedinci koji sa pravnim licem za kojeg nastupaju imaju zaključen Ugovor o radu ili Ugovor o djelu. Lica koja učestvuju na trci, a nemaju zaključen Ugovor o radu ili Ugovor o djelu za pravno lice za koje nastupaju, mogu naknadno biti diskvalifikovana iz ekipnog poretka i ekipi se može oduzeti nagrada.

 

Pojedinačno Muškarci i Žene – 3 trkača po kategoriji

Ekipno Najbrži tim (računa se vrijeme najbrža 3 trkača 2m i 1ž ili 2 ž i 1 m)

Naj fit team Dodjeljuje se ekipi sa najviše prijavljenih trkača

Fancy outfit  Najbolja korporativna majica

Extra Team Support Najbolja podrška svom timu

Fit team Svaka kompanija koja učestvuje sa 30+ takmičara

Fit women team Kompanija sa najvećim brojem prijavljenih žena

 

#2 NA SERIJI TRKA NE SMIJU UČESTVOVATI

  1. Sportisti kao članovi sportskih klubova, već samo u svojstvu zaposlenih u kompanijama koje rade (npr Petar Petrović ne može nastupiti kao član  “BRC Gym”, a može ako je zaposlen kao trener, menadžer ili slično u “BRC Gym”).
  2. Maloljetne osobe
  3. Osobe koje nisu zaposlene u kompaniji za koju žele da nastupe

 

#3 REGISTRACIJA I PRIJAVA TAKMIČARA

Prijava takmičara vrši se registrovanjem kompanije na našem sistemu za prijavu. Kapiten tima otvara nalog za kompaniju samo jednom. Nakon registrovanja kompanije vršite rezervaciju mjesta. 

#4 VALIDNOST I POTVRDA PRIJAVE

Samim činom registracije na sistem i prijavom vaših takmičara rezervisali ste određeni broj mesta za vaše kolege, međutim, tek nakon uplate sredstava na naš račun, a po predračunu koji vam registracioni sistem šalje, vaša prijava je validna i našem timu ste dali zeleno svijetlo za pripremu vaših startnih paketa.

Ukoliko vaša kompanija, zbog svojih internih procedura, nije u mogućnosti da uplatu izvrši u naznačenom roku ali ipak želi da nastupi na našem događaju, u obavezi ste da nam učešće potvrdite putem mejla, ali i da budete upoznati sa činjenicom da cijena kotizacije po takmičaru zavisi od datuma uplate.  

#5 CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Cijena startnine za Montenegro Business Run 2020 zavise od datuma registracije i uplate. Rane prijave iznose 21eur i validne su do 16.3.2020, Regularne prijave iznose 25eur i validne su do 8.4.2020, Kasne prijave iznose 30eur i validne su do 16.4.2020. 

Nakon svake rezervacije, prijavni sistem šalje KAPITENU predračun po kome je neophodno da izvršite uplatu. Tek nakon uplate obezbijedili ste mjesta i potvrdili učešće za vaše kolege u vašem timu. 

Nakon svake uplate bićete u mogućnosti da na svom nalogu preuzmete svoje avansne račune, a finalne račune ćete dobiti nakon trke.

#6 POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko nakon uplate startnina odustanete od učešća kao kompanija, ORGANIZATOR nije u obavezi da vam izvrši povraćaj novca. 

Ukoliko dođe do odustajanja jednog ili više članova tima, moguće je prenijeti startninu na drugu osobu, ali nije moguće izvršiti povraćaj novca. 

Organizator se obavezuje da vašoj kompaniji izradi onaj broj startnih paketa za koji je vaša kompanije izvršila uplatu, bez obzira na stvaran broj učesnika na trci.

#7 BROJ TAKMIČARA U TIMU

Svaka kompanija može prijaviti minimum jednog predstavnika na trci dok gornja granica nije definisana. Svi prijavljeni ispred jedne kompanije čine jedan tim. U takmičenju za timske nagrade učestvuju samo kompanije koje imaju takmičara u oba pola sa tri ili više članova.

#8 IZMJENE U TIMU I KASNE IZMJENE 

Sve izmjene (dodavanje novih članova tima i izmjena postojećih članova tima) u vašem timu moguću su do 7 dana pred početak Trke. Tada se zatvara prijavni sistem za bilo koje izmjene i šaljemo startnu listu i brojeve na izradu. 

Kasne izmjene su sve izmene koje želite da napravite u poslednjoij nedelji pred trku.

U posljednoj nedjelji sve izmjene članova tima ste u OBAVEZI da prijavite putem emaila, kako bi regularnost takmičenja bila postignuta. Ove kasne izmjene beležiće se u finalnim rezultatima nakon trke i nakon perioda žalbi.

Za sve kasne izmjene startni paket (ime na startnom brojem, veličina majice) ostaje isti kao pre zatvaranja prijavnog sistema. 

 1. B) IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

#1 OPŠTI USLOVI

Kao uslov mog učešća na Trci izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio i da na njemu nastupam kao takmičar isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Samom prijavom prihvatam sledeće uslove:

Oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpio, a koje mogu nastati kao posljedica mog učestvovanja u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

#2 MEDIJSKA SAOPŠTENJA

Upoznat sam da su svi video i audio zapisi takmičara, snimljeni od strane ORGANIZATORA za vrijeme odvijanja takmičenja, vlasništvo organizatora, te se prihvatanjem ovih uslova odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala. Saglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

#3 POŠTOVANJE PRAVILA

Izjavljujem da sam upoznat sa PRAVILIMA I PROPOZICIJAMA, te potpisivanjem ove Izjavepotvrđujem da ista razumijem i prihvatam. Obavezujem se da ću se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih upustava datih od strane ovlašćenih lica na takmičenju. Prihvatam da ne poštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posledicu isključenje iz trke i/ili diskvalifikaciju, bez prava povraćaja startnine.

#4 DOKAZ O RADNOM ODNOSU

ORGANIZATOR zadržava pravo da u svakom trenutku, od kompanije, zatraži dokaz o postojanju radnog odnosa sa učesnikom trke. U slučaju da učesnik nije radnom odnosu sa kompanijom ORGANOZATOR zadržava pravo da diskvalifikuje tog učesnika ili ceo tim.

#5 IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANJU

Izjavljujem da sam u dobrom zdravstvenom stanju za učestvovanje na TRKCI i da sam obavio ljekarski pregled. Potvrđujem da sam svjestan svih rizika koje učestvovanje TRCI nosi i oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe od bilo kakvih nezgoda, povreda ili narušavanja zdravstvenog stanja koje mogu nastati kao posledica učestvovanja na TRCI.

#6 MEDICINSKO SAOPŠTENJE

U slučaju povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća na TRCI, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje, da u apsolutnoj dikreciji sprovedu potreban ili poželjan medicinski tretman. Takođe, pristajem da medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom ljekaru nadležnom za tu svrhu.

#7 OTKAZIVANJE DOGAĐAJA 

Otkazivanje događaja ili promena u rasporedu događaja i-ili bilo koja druga promena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, jake kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili povraćaj novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, drugog datuma, u mjeri u kojoj je to moguće.

 1. C) OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje.  ORGANIZATOR upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti. 

#1 PODACI KOJE SKUPLJAMO 

U svrhu organizacije TRKE  kao i u svrhu obrade REZULTATA kao i brze i pravovremene reakcije u slučaju VANREDNIH OKOLONOSTI koje se tiču i bezbjednosti učesnika, potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

ORGANIZATOR prikuplja sledeće podatke o ličnosti:  

 • Ime
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Email
 • Broj telefona
 • ЈMBG
 • Veličina majice
 • Kompanija u kojoj ste zaposleni

#2 AKTIVNOSTI SA PODACIMA 

Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, bjelježenje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje. 

#3 DJELJENJE PODATAKA SA TREĆOM STRANOM

Za potrebe elektronskog mjerenja vremena i štampanja personalizovanih startnih brojeva, ORGANIZATOR će sa mjeriocem vremena podjeliti sledeće podatke o takmičarima: Ime i Prezime, Pol, Godine, Kompanija u kojoj ste zaposleni.

Za potrebe štampanja majici za učesnike ORGANIZATOR neće djeliti lične podatke učesnika, već samo anonimni raster veličina majici po polu i veličini. 

#5 JAVNO OBJALJIVANJE PODATAKA

Za potrebe izlistavanja zvaničnih rezultata trke, regularnosti takmičenja i dodjele nagrada, ORGANIZATOR će objaviti rang listu učesnika i u tom trentuku publikovaće sledeće podatke o ličnosti: 

 • Ime
 • Prezime
 • Godine
 • Pol
 • Ime kompanije

#6 ZAŠTITA PODATAKA

ORGANIZATOR preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštiti prikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmjena ili pristupa. ORGANIZATOR će preuzeti sve neophodne mjere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mjera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti. 

#7 OPOZIV

U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane uslijed takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od ORGANIZATORA ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade. 

#8 DODATNE INFORMACIJE

Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost ORGANIZATORA. Za sva pitanja u  pogledu gore iznijetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na montenegro@businessrunseries.com